Säännöt

Tämä Käyttäjäsopimus sääntelee yksityishenkilön tai yhteisön (jäljempänä 'Käyttäjä') ja MAWR.media (jäljempänä 'MAWR.media') välisiä suhteita lemmikit.pet-sivustolla (jäljempänä 'lemmikit.pet') (jäljempänä Käyttäjä ja MAWR.media yhdessä 'Osapuolet').

Rekisteröitymällä ja aloittamalla lemmikit.pet-sivuston käytön Käyttäjä vahvistaa, että:


hän on vähintään 18-vuotias;
hänellä on kaikki lain edellyttämät luvat lemmikit.pet-sivuston käyttämiseen;
hän on lukenut tämän sopimuksen ehdot, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä;
hän on lukenut lemmikit.petin lisäehdot, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Ehdot ja edellytykset

1. Määritelmät
1.1. lemmikit.pet - virtuaaliympäristö osoitteessa shustrov.dev.lemmikit.pet.co.uk (mukaan lukien kaikki muut lemmikit.petiin kuuluvat verkkosivut), alasivut, sosiaalisten verkostojen sivut ja muut verkkosivut, mukaan lukien MAWR.median omistamat verkkosivut .
1.2. Käyttäjä - yksityishenkilö tai yhteisö, joka on rekisteröity lemmikit.pet-sivustolle (mukaan lukien muut lemmikit.pet-sivustoon kuuluvat verkkosivut).
1.3. Tili - yksityishenkilön tai yhteisön virtuaalinen tili lemmikit.pet-sivustolla.
1.4. MAWR.median Käyttäjälle tarjoama palvelu - palvelu (mukaan lukien lemmit.petin käyttömahdollisuus, joka käsittää tilin rekisteröinnin (lemmikit.pet-tili) ja mainosten käsittelyn).
1.5. Hinnasto - asiakirja, jossa määritellään MAWR.median tarjoamien palvelujen hinnat.
1.6. Työpäivä - kalenteripäivä (maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.00), joka ei ole lauantai tai sunnuntai, kansallinen tai valtiollinen vapaapäivä.
1.7. Käyttäjäsopimus - tämä asiakirja, joka sääntelee MAWR.median ja Käyttäjän välisiä suhteita ja säätelee oikeudellisia perusteita.
1.8. Käyttöehdot - tämän asiakirjan erottamaton osa.
1.9. Lisäehdot - tämän asiakirjan erottamaton osa: Yksityisyydensuoja, mainossäännöt, kiellettyjen kohteiden luettelo.
1.10. Säädös - Suomen tasavallassa voimassa oleva laki.


2. MAWR.median vastuu, oikeudet ja velvollisuudet.
2.1. MAWR.media ei ole vastuussa käyttäjän lemmikit.pet-sivustolla toimittamista ja julkaisemista mainoksista eikä mainostettujen palvelujen tai tuotteiden sisällöstä, saatavuudesta ja aitoudesta.
2.2. MAWR.media ei ole vastuussa lemmikit.petin käyttäjien välisistä riidoista, mukaan lukien oikeudenkäynnit, oikeustoimet ja vaatimukset.
2.3. MAWR.media ei ole missään tapauksessa vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tarjottujen palvelujen käytöstä tai käyttämättömyydestä.
2.4. MAWR.medialla on oikeus poistaa, muuttaa ja lopettaa käyttäjän palveluita tai tavaroita lemmikit.pet-sivustolla koskevat ilmoitukset (mainokset) oman harkintansa mukaan ilman varoitusta.
2.5. MAWR.medialla on oikeus muuttaa yksipuolisesti lemmikit.pet-sivustolla julkaistuja tavaroiden tai palvelujen ilmoituksia ilmoitettuaan siitä lemmikit.pet-sivuston käyttäjille.
2.6. MAWR.medialla on oikeus muuttaa yksipuolisesti ehtoja, jotka tulevat voimaan, kun ilmoitus julkaistaan lemmikit.pet-sivustolla.
2.7. MAWR.medialla on oikeus rajoittaa pääsyä tai kieltää käyttäjiä, jos käyttäjät aiheuttavat lemmikit.petin verkkosivustolle haittaa, aiheuttavat oikeudellisia ongelmia, rikkovat lakeja, loukkaavat immateriaalioikeuksia tai rikkovat muita sopimuksia (mukaan lukien lausekkeessa 9.1 määritellyt rikkomukset), ja vaatia rangaistusta ja vahingonkorvausta (menetetyt voitot ja keskeytettyyn liiketoimintaan liittyvät kulut).
2.8. MAWR.medialla on oikeus muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
2.9. MAWR.medialla on oikeus olla vastaamatta käyttäjien kirjeisiin ja jättää huomiotta pyynnöt ja vaatimukset, jotka ovat ristiriidassa säädösten, näiden ehtojen tai sopimuksen lisäehtojen kanssa.
2.10. MAWR.media sitoutuu varmistamaan palvelujen tarjoamisen, ellei se ole ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa. MAWR.media ei ole velvollinen varmistamaan lemmikit.pet-palvelujen tarjoamista, jos se voi vahingoittaa sen mainetta muiden käyttäjien mielestä, jos se on MAWR.medialle taloudellisesti kohtuutonta, ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta, teknisistä syistä tai muista syistä, jotka vaikuttavat muiden käyttäjien etuihin.

3. Käyttäjän vastuu, oikeudet ja velvollisuudet
3.1. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hän antaa vääriä henkilötietoja lemmikit.petin verkkosivustolla.
3.2. Käyttäjällä on oikeus rekisteröidä ja käyttää vain yhtä tiliä.
3.3. Käyttäjällä on oikeus ostaa lemmikit.pet-sivustolla julkaistuja tavaroita tai palveluita.
3.4. Käyttäjä sitoutuu toimimaan lemmikit.pet-sivustolla näiden käyttöehtojen mukaisesti, hyvässä uskossa ja Viron tasavallan voimassa olevien säädösten mukaisesti.
3.5. Käyttäjä vastaa lemmikit.pet-sivustolla julkaistujen ilmoitusten sisällöstä, mainostettujen palvelujen ja tavaroiden laadusta, aitoudesta ja saatavuudesta.
3.6. Käyttäjä sitoutuu käyttämään lemmikit.pet-sivustoa näiden käyttöehtojen mukaisesti.
3.7. Käyttäjä sitoutuu antamaan lemmikit.pet-sivustolla vain paikkansapitäviä henkilötietoja.
3.8. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava MAWR.medialle kaikista lemmikit.petin käyttöön liittyvistä ongelmista.
3.9. Käyttäjän on ilmoitettava MAWR.medialle kaikista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa näiden ehtojen asianmukaiseen noudattamiseen.
3.10. Käyttäjä siirtää mainosten ääni- ja kuvasisällön, mukaan lukien tekstin, MAWR.median yksinoikeudettomaan omistukseen; Käyttäjä ei saa suorittaa mitään toimia, jotka aiheuttavat lemmikit.petin infrastruktuurille erittäin suurta kuormitusta; Käyttäjä ei saa käyttää mitään botteja lemmikit.petin verkkosivustojen tietojen keräämiseen tai niihin pääsyyn.


4. Osapuolten vastuu
4.1. Jos tässä sopimuksessa asetettuja velvoitteita ei täytetä tai niitä ei täytetä asianmukaisesti, osapuolet ovat vastuussa säädösten mukaisesti.
5. Luottamuksellisuus
5.1. Käyttäjä antaa MAWR.medialle luvan käsitellä ja käyttää henkilötietojaan sekä lähettää viestejä.
5.2. Käyttäjällä on oikeus lopettaa viestien vastaanottaminen MAWR.medialta milloin tahansa.
5.3. MAWR.media sitoutuu olemaan luovuttamatta Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta säädöksissä mainittuja tapauksia.


6. Viestit
6.1. MAWR.media lähettää käyttäjälle henkilökohtaisia viestejä joko käyttäjän ilmoittamaan postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai itsepalveluosioon viestin sisällöstä riippuen. Tällaisten viestien katsotaan tulleen perille käyttäjälle viiden (5) arkipäivän kuluttua niiden lähettämisestä.


7. Riitojen ratkaiseminen
7.1. MAWR.mediaan ja käyttäjään sovelletaan oikeussääntöjä.
7.2. Kiistakysymykset ratkaistaan neuvottelemalla. Jos tämä ei ole mahdollista, riita ratkaistaan Turun tuomioistuimessa Suomessa.


8. Tulkinta
8.1. Tämän sopimuksen määräystä tulkitaan yhdessä tämän sopimuksen muiden määräysten kanssa, ja kullakin määräyksellä on tästä sopimuksesta kokonaisuutena johtuva merkitys. Kun määräyksiä tulkitaan, sovelletaan tulkintaa, joka tekee sopimuksen määräyksestä laillisen tai pätevän. Jos on epäselvyyttä ilmaisusta, jolla voi olla useampi kuin yksi merkitys, kyseinen ilmaus on ymmärrettävä siten, että se vastaa parhaiten määräysten ydintä ja tarkoitusta.

9. Sopimuksen rikkominen
9.1. Seuraavat toimet merkitsevät sopimuksen rikkomista:
9.1.1. lemmikit.pet-sivuston tietojen jäljentäminen tai julkaiseminen ilman MAWR.median suostumusta. Yksityishenkilöt saavat kopioida lemmikit.pet-sivuston tietoja vain henkilökohtaiseen käyttöön;
9.1.2. virheellisten, epätarkkojen tai harhaanjohtavien tietojen (mukaan lukien henkilötiedot ja -tiedot) antaminen;
9.1.3. tilin siirtäminen kolmannelle osapuolelle ilman MAWR.median ennakkosuostumusta;
9.1.4. roskapostitus ja sähköisten viestien lähettäminen muille käyttäjille ilman heidän suostumustaan (mukaan lukien massasähköpostit);
9.1.5. tietokonevirusten tai muiden tekniikoiden levittäminen, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa lemmikit.pet-sivustolle tai sen käyttäjien eduille ja omaisuudelle;
9.1.6. Erimielisyyksiin yllyttäminen, sopimattoman kielenkäytön käyttö, väkivallan edistäminen;
9.1.7. useiden tilien rekisteröinti ja käyttö lemmikit.pet-sivustolla;
9.1.8. muut toimet, jotka muiden käyttäjien mielestä vahingoittavat lemmikit.pet-sivuston mainetta, häiritsevät lemmikit.pet-sivuston asianmukaista toimintaa (mukaan lukien turvallisuuteen vaikuttaminen ja aktiivisten käyttäjien määrän vähentäminen), aiheuttavat MAWR.median palvelun laadun ja voittojen heikkenemistä ja loukkaavat muiden käyttäjien etuja ja oikeuksia.
9.2. Jos sopimusta rikotaan, käyttäjän on korvattava MAWR.medialle kaikki menetetyt voitot ja kulut, jotka liittyvät asianmukaisen kaupallisen toiminnan keskeyttämiseen, ja maksettava sakko. Sakon maksaminen ei vapauta Käyttäjää velvollisuuksiensa täyttämisestä.
9.3. Jos käyttäjä rekisteröi ja käyttää useita (useampia kuin yhtä) tilejä lemmikit.pet-sivustolla, hänen on maksettava MAWR.medialle sakko jokaisesta lisätililtä julkaistusta mainoksesta.
9.4. Seuraamusmaksun maksaminen ei vapauta Käyttäjää tässä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Jos näitä ehtoja rikotaan, MAWR.medialla on oikeus vaatia seuraamusmaksua riippumatta todellisesta vahingosta ja rikkomuksen pätevyydestä.


10. Muut ehdot
10.1. Jos tämän sopimuksen ehdot ovat ristiriidassa säädösten kanssa, sopimuksen muut osat jäävät voimaan. MAWR.media poistaa havaitut ristiriidat säädösten kanssa korvaamalla ne säännöksellä, joka on säädösten mukainen ja mahdollisimman lähellä alkuperäisiä määräyksiä.
10.2. Käyttäjän katsotaan olevan vastuussa näiden ehtojen noudattamisesta, jos käyttäjän edustaja (hallituksen jäsen, hänen sijaisensa tai muu häntä edustava henkilö), joka on käyttänyt tiliä kaupallisessa toiminnassa, on vastuussa rikkomuksesta, erityisesti käyttäjän työntekijä, toimihenkilö, takaaja tai asiakas.
10.3. Käyttäjän katsotaan olevan tietoinen kaikista mahdollisista olosuhteista tai hänen katsotaan saaneen niistä etukäteen tiedon. Lisäksi oletetaan, että Käyttäjän olisi pitänyt olla tietoinen tai hänen olisi pitänyt ennakoida olosuhteet, jotka olivat sen henkilön, josta Käyttäjä on vastuussa, tiedossa tai ennakoitavissa tai joiden olisi joka tapauksessa pitänyt olla sen henkilön, josta Käyttäjä on vastuussa, tiedossa tai ennakoitavissa.
10.4. Näissä ehdoissa määritellyt velvoitteet on täytettävä ehdoissa määritellyn ajan kuluessa, ja jos ehdoissa ei ole määritetty määräaikaa, ne on täytettävä viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä tai MAWR.media on esittänyt vastaavat vaatimukset.
10.5. Jos lemmikit.petin verkkosivusto ei toiminut teknisistä syistä eikä Käyttäjä pystynyt käyttämään MAWR.medialta ostettua palvelua kokonaan tai osittain, MAWR.media antaa Käyttäjän lisätä käyttämättä jääneet päivät tai palauttaa käyttämättä jääneet rahat kirjallisen hakemuksen perusteella 30 päivän kuluessa siitä, kun lemmikit.petin toiminta on alkanut uudelleen. Hakemus käsitellään 20 työpäivän kuluessa.
10.6. Jos Käyttäjä on varma, että MAWR.media on epäoikeudenmukaisesti estänyt hänen tilinsä, Käyttäjällä on oikeus toimittaa MAWR.medialle kirjallinen selitys. Selitys on käsiteltävä 20 työpäivän kuluessa. Jos MAWR.media päättää Käyttäjän eduksi, tilin esto poistetaan. MAWR.media pidättää oikeuden olla vastaamatta käyttäjän selitykseen.
10.7. Tämän sopimuksen pätevyyteen ei vaikuta se, että osapuolet eivät ole sopineet oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa määrittämisen kannalta olennaisista ehdoista; oletetaan, että sopimus olisi tehty myös ilman tällaisia määrittelemättömiä ehtoja. Tällaisessa tapauksessa on käytettävä määräystä, joka on kohtuullinen osapuolten aikomusten, sopimuksen olennaisen sisällön ja tarkoituksen sekä vilpittömän mielen kannalta, ottaen huomioon edellä mainitut olosuhteet.

11. Maksulliset palvelut ja palveluista maksaminen
11.1. Rekisteröityminen on maksutonta. MAWR.media pidättää oikeuden muuttaa lisäpalvelujen hintoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
11.2. Palveluista voi maksaa eri menetelmillä. Käyttäjä on vastuussa maksuohjeiden noudattamisesta. Jos näitä ohjeita rikotaan, MAWR.media ei takaa rahan tallettamista. Kolmannen osapuolen maksujärjestelmät voivat joskus epäonnistua, ja tällöin MAWR.media ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat siitä, että rahaa ei pystytä tallettamaan.
11.3. Jos maksamisen aikana ilmenee ongelmia, Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä käyttäjälle palveluja tarjoavaan operaattoriin.
11.4. MAWR.media pidättää itsellään oikeuden olla palauttamatta käyttäjille käyttämättömiä rahoja.


12. Sopimuksen irtisanominen ja kieltäytyminen
12.1. Tämä sopimus päättyy automaattisesti, jos käyttäjän tili estetään. Käyttäjä ei kuitenkaan vapautu tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisestä.
12.2. MAWR.medialla on oikeus kieltäytyä yksipuolisesti täyttämästä tätä sopimusta ja estää Käyttäjän tili, jos Käyttäjä ei täytä velvollisuuksiaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti; sillä on oikeus vaatia velvollisuuksien täyttämistä ja seuraamusmaksun maksamista sekä esittää vaatimus Turun tuomioistuimelle Suomessa.

*mainos